Neem contact op

Algemene voorwaarden voor de levering van luchtbehandelingsinstallaties

Artikel 1.
Begripsbepalingen

AIR8 – De besloten vennootschap naar Spaans recht AIR8 TECH INTERNATIONAL, S.L.

Algemene Voorwaarden – Deze algemene voorwaarden

Diensten – Diensten als bedoeld in artikelen 1583 en verder van het Spaanse Burgerlijk Wetboek

Gemengde overeenkomst – Een overeenkomst waarbij Producten in tijdelijk gebruik worden gegeven en aanvullend Diensten
worden geleverd.

Klant – De wederpartij van AIR8 bij Overeenkomsten danwel de geadresseerde van een Offerte.

Koopovereenkomst – Een overeenkomst als bedoeld in artikelen 1445 en verder van het Spaanse Burgerlijk Wetboek

Offerte – Een aanbod om een overeenkomst aan te gaan

Overeenkomst – De overeenkomst tussen AIR8 en de Klant inzake de levering van Producten en Diensten

Partijen – AIR8 en de Klant

Producten – De goederen die AIR8 aan de Klant levert op grond van een Gemengde overeenkomst of een Koopovereenkomst

 

Artikel 2.
Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes die AIR8 uitbrengt en op alle Overeenkomsten die AIR8 met Klanten aangaat, onder uitsluiting van algemene voorwaarden die de Klant hanteert indien en voor zover die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden die AIR8 en de Klant overeenkomen. Een verwijzing door de Klant naar eigen voorwaarden wordt door AIR8 uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.

 

Artikel 3.
Aard van de Overeenkomst

 1. AIR8 levert Producten en draagt zorg voor de installatie daarvan, tenzij anders is overeengekomen. De prijs van het transport is steeds bij de overeengekomen prijs inbegrepen en wordt verzorgd door AIR8 of een door haar in te schakelen derde.

 2. De producten worden direct aan de Klant in eigendom overgedragen dan wel gedurende een bepaalde tijd aan hem ter beschikking gesteld. In het eerste geval is sprake van een Koopovereenkomst. In het tweede geval is sprake van een Gemengde overeenkomst.

 3. AIR8 gaat enkel Overeenkomsten aan met Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. AIR8 sluit geen overeenkomsten met consumenten en het consumentenrecht is derhalve niet van toepassing op deze overeenkomst.

 4. De Overeenkomst of de uitvoering daarvan kan er niet toe leiden dat Air8 verantwoordelijk is of wordt voor de luchtkwaliteit in de behandelde ruimtes en/of de gevolgen van de aanwezigheid van bepaalde deeltjes en/of virussen in de in de ruimtes aanwezige lucht.

 

Artikel 4
Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle Offertes en aanbiedingen van AIR8 zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Elke aanbieding en offerte is gebaseerd op de uitvoering van de dienstverlening en de aflevering van de Producten onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald tussen Partijen.

 2. Offertes hebben een geldigheidsduur van twee maanden, tenzij in de offerte een afwijkende termijn voor aanvaarding is opgenomen.

 3. De Klant is aansprakelijk voor alle schade indien de door hem verstrekte gegevens onjuistheden of onduidelijkheden bevatten en hij AIR8 hier niet onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld.

 4. AIR8 spant zich in voor een deugdelijke advisering van de Klant maar is niet aansprakelijk voor onjuistheden in die advisering en de schade die daardoor is of kan ontstaan.

 

Artikel 5
Bepalingen inzake een koopovereenkomst

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op Koopovereenkomsten en dus niet op Gemengde overeenkomsten.

 2. Met inachtneming van het hierna in artikel 9 bepaalde, vindt de eigendomsoverdracht van de Producten plaats op het moment van aflevering aan het adres van de Klant. Levering vindt plaats DAP in overeenstemming met de Incoterms 2020. De kosten van het transport zijn in de koopprijs begrepen.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen levert AIR8 geen Diensten aan de Klant.

 

Artikel 6
Bepalingen inzake een Gemengde overeenkomst

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op Gemengde overeenkomsten en dus niet op Koopovereenkomsten.

 2. Als AIR8 en de Klant een Gemengde overeenkomst sluiten met betrekking tot het gebruik van de Producten voor een bepaalde periode, verkrijgt de Klant de Producten na het einde van de overeengekomen duur in eigendom indien hij steeds volledig en tijdig aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

 3. Gedurende de overeengekomen periode levert AIR8 de Diensten zoals met de Klant overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, die kunnen bestaan uit de advisering over de Producten en de installatie daarvan, de installatie van de Producten, het onderhoud van de Producten, het vervangen van filters en dergelijke, de de-installatie van de Producten bij het einde van een overeengekomen huurperiode en het vervoer van de Producten naar het door de Klant aangewezen adres

 4. AIR8 levert deze diensten indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De dienstverlening maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en daarop zijn deze Algemene Voorwaarden dus van toepassing.

 5. De Klant is verplicht de Producten voor de duur van de overeenkomst tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op eerste aanzegging ter inzage te geven aan AIR8. Alle aanspraken van de Klant op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra AIR8 te kennen heeft dit te wensen, door de Klant aan AIR8 worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van AIR8 jegens de Klant.

 

Artikel 7
Prijs en Betaling

 1. AIR8 stelt voor iedere Overeenkomst afzonderlijk een vergoeding vast. De vergoeding is exclusief btw. Alle prijsopgaven door AIR8 geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen dient betaling binnen dertig dagen na factuurdatum in euro’s te geschieden op een door AIR8 aan te wijzen bankrekening. In geval van een Gemengde overeenkomst zal AIR8 aan de Klant de prijzen voor de lopende periodes in rekening brengen, zoals schriftelijk overeengekomen. Tenzij een andere betaalperiode overeen is gekomen factureert AIR8 deze bedragen maandelijks.

 1. Verrekening of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan.

 2. Indien betaling niet of niet-volledig heeft plaatsgevonden binnen de in dit artikel genoemde termijn, is de Klant van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn, is de Klant zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een rentevergoeding van 2% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag aan AIR8 verschuldigd, onverminderd het recht op wettelijke (handels)rente. Gedeelten van een maand worden in deze als een volle maand aangemerkt. In het geval van een te late betaling is AIR8 bevoegd om de werkzaamheden op te schorten.

 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de Klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,00.

 4. AIR8 is te allen tijde gerechtigd van de Klant betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de Klant niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van AIR8 voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken.

 5. In geval van faillissement van de Klant is elke vordering van AIR8 terstond en ten volle opeisbaar.

 

Artikel 8
Aflevering, Installatie en Acceptatie

 1. Alle door AIR8 genoemde termijnen ten aanzien van aflevering of installatie van Producten zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Opdracht bij AIR8 bekend waren. Een door AIR8 opgegeven of met AIR8 overeengekomen (op)leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient AIR8 derhalve in gebreke te worden gesteld middels een schriftelijke aanmaning waarbij AIR8 een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld. de Klant heeft geen recht op enigerlei schadevergoeding en is niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

 2. Indien AIR8 door overmacht de Overeenkomst niet kan nakomen gedurende 2 maanden na afloop van de leverperiode, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en middels aangetekend schrijven te ontbinden. Er bestaat in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding voor beide partijen.

 3. AIR8 kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de overeengekomen diensten aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, in haar bezit zijn. Zij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 4. De Klant zal zorgdragen voor de benodigde elektrische aansluitingen en voor hetgeen verder vereist is om Product naar behoren te doen functioneren, overeenkomstig de aanwijzingen van AIR8.

 5. De Klant draagt zorg voor het beschikbaar stellen van hulpmaterialen zoals steigermaterialen, gereedschappen, heftruck of hoogwerker tot de benodigde hoogte, overeenkomstig de aanwijzingen van AIR8.

 6. Indien noodzakelijke gegevens, materialen of voorzieningen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van AIR8 staan door gebreke van de Klant, worden Producten geacht te zijn afgeleverd en geïnstalleerd op de datum van aflevering dan wel op de datum waarop Producten ter aflevering bij de Klant zijn aangeboden. AIR8 heeft het recht om ontstane kosten door verzuim van de Klant volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 7. Transportschade en schade aan eigendommen van de Klant ten gevolge van de eventueel overeengekomen aflevering, installatie of retourhalen van Producten, dienen binnen 24 uur gemeld te worden aan AIR8. AIR8 aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor bedoelde schade indien melding van de schade niet of te laat aan AIR8 wordt gedaan.

 

Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud

 1. AIR8 behoudt zich de eigendom van alle geleverde en te leveren Producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van alle geleverde en te leveren Producten geheel door de Klant zijn voldaan.

 2. Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is AIR8 gerechtigd de haar toebehorende Producten op kosten van de Klant te demonteren en/of terug te halen c.q. terug te laten halen van de plaats waar zij zich bevinden. de Klant geeft nu reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan AIR8 of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AIR8 zich bevinden en die zaken terug te nemen. De Klant is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op eerste aanzegging ter inzage te geven aan AIR8.

 1. Alle aanspraken van de Klant op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra AIR8 te kennen heeft dit te wensen, door de Klant aan AIR8 worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van AIR8 jegens de Klant.

 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht AIR8 zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 10
Reclamaties, en verval van rechten van de Klant

 1. de Klant dient bij de levering van Producten eventueel waarneembare gebreken terstond bij AIR8 te reclameren en zulks nadien omgaand schriftelijk aan AIR8 te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door AIR8 geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan de Klant.

 2. Reclames ter zake van de uitvoering van de Opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na het einde van de uitvoering van de Overeenkomst bij AIR8 te worden ingediend, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de uitvoering van de Overeenkomst te hebben goedgekeurd. Indien de Klant reclameert is hij verplicht AIR8 in de gelegenheid te stellen een inspectie te laten uitvoeren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak van de Klant op AIR8. Rechtsvorderingen dienen binnen één (1) jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 3. Reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst schort de betalingsverplichting van de Klant ten aanzien van die of andere Overeenkomsten niet op.

 4. De Klant dient eventuele onjuistheden in facturen van AIR8 binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk aan AIR8 mede te delen, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

 5. Na constatering van een tekortkoming is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt.

 6. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, zowel financieel als anderszins, die voor hem uit de met AIR8 gesloten Opdracht of uit een daarmee samenhangende Opdracht voortvloeit, is AIR8 met betrekking tot géén van deze Opdrachten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AIR8 tot wijzigingen, demontage, reparatie of andere werkzaamheden overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van de afgegeven garantie.

Artikel 11
Aansprakelijkheid

 1. Buiten het bepaalde in artikel 10 heeft de Klant geen enkele aanspraak op AIR8 wegens gebreken in of met betrekking tot de door AIR8 geleverde diensten of ter beschikking gestelde Producten ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van AIR8. De Klant kan AIR8 slechts aansprakelijk houden voor directe schade die een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een aan AIR8 toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht.

 2. AIR8 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en/of stagnatieschade en niet voor schade welke redelijkerwijs door de Klant voorkomen en/of beperkt hadden kunnen worden. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat de Klant AIR8 terstond na ontdekking van de tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en AIR8 een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen.

 3. De resultaten van de toepassing en het gebruik van de door AIR8 verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van AIR8 liggen. Er kunnen daarom geen garanties worden gegeven met betrekking tot verstrekte adviezen en Ari8 is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van de gegeven adviezen.

 4. Schade aan Producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van de Producten is voor rekening en risico van de Klant. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van AIR8 alsmede van haar werknemers, bestuurders, hulppersonen en ondergeschikten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de dekking van de door AIR8 te sluiten verzekering wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, dan wel indien er geen verzekering is afgesloten, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de Overeenkomst waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, waarbij een reeks van gelijke en/of onderlinge samenhangende, schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben te gelden als één gebeurtenis.

 1. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor AIR8 aansprakelijk is, doch in ieder geval na vijf jaren na de datum van de laatste factuur.

 2. De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in deze Algemene Voorwaarden worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van AIR8 en ieder ander die door AIR8 in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de Opdracht wordt ingeschakeld dan wel gebruikt.

 3. Indien en voor zover de Klant enig aan de Opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en AIR8 te vrijwaren voor verhaals-aanspraken van de verzekeraar. De Klant is gehouden om AIR8 te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen in het kader van alle aanspraken van derden in verband met of voortvloeiende uit de Opdracht.

 1. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende verplichting van de Klant tot vrijwaring zal ook gelden ten gunste van het personeel van AIR8 en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door AIR8 ingeschakelde adviseurs.

Artikel 12
Overmacht

 1. Indien AIR8 door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. de Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de schade, kosten en/of rente.

 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis van AIR8 geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet aan AIR8 zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere werkstakingen, brand en andere storingen bij AIR8 of bij diens leveranciers en transporteurs, overheidsmaatregelen, een algemeen gebrek aan grondstoffen, wanprestatie van een toeleverancier, natuurrampen, pandemieën, terrorisme of mobilisatie.

 3. Indien de periode waarin nakoming van de verplichtingen door AIR8 door overmacht niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door een aangetekend schrijven zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding voor één van de partijen bestaat.

 4. Indien AIR8 bij het intreden van de overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft AIR8 het recht het reeds geleverde deel c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 13
Persoonsgegevens

Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b van verordening (EU) 2016/679 en een goede dienstverlening kan AIR8 persoonsgegevens, naam en contactgegevens, van (contactpersonen van) Klanten verwerken. AIR8 is de verwerkingsverantwoordelijke. AIR8 is per e-mail te bereiken via info@air8.tech.  Air8 deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie zij een agentuurovereenkomst heeft gesloten en alleen voor zover dat ten dienste staat aan de uitvoering van de Overeenkomst. AIR8 bewaart de gegevens voor de maximale duur van vijf jaar na het verlopen van de duur van de Overeenkomst. Degene wiens persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft het recht AIR8 te verzoeken om inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft deze persoon het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Artikel 14
Intellectuele of industriële eigendom en vertrouwelijke informatie

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten welke ten aanzien van de (vervaardiging van de) door AIR8 verstrekte offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten en daarin opgenomen afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen, schetsen, modellen e.d. en de door AIR8 te leveren Producten kunnen worden uitgeoefend, blijven bij AIR8 berusten. Voor zover voor het vestigen van deze rechten enige handeling van de Klant is vereist, verplicht de Klant zich onvoorwaardelijk hieraan zijn medewerking te verlenen.

 2. Alle documenten die door AIR8 ter beschikking zijn gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor de Klant voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door de Klant zonder voorafgaande toestemming openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of met derden worden besproken. Onder derden wordt ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Klant die niet noodzakelijkerwijs Producten of documenten hoeven te zien.

 3. De Klant mag geen merkaanduiding, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit Producten of materialen verwijderen of wijzigen.

Artikel 15
Opschorten, beëindiging van de Overeenkomst

AIR8 is bevoegd naar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant (zonder dat AIR8 gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd zijn eventuele verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding) ingeval van:

a) surseance van betaling of faillietverklaring van de Klant of een aanvraag daartoe;

b) gedeeltelijke of gehele verkoop of beëindiging van de onderneming van de Klant;

c) beslag op bedrijfsmiddelen van de Klant of objecten bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst;

d) enig tekortschieten van de Klant in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst.

e) niet tijdige betaling door de Klant zoals omschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 16
Rechts- en forumkeuze

Op de Overeenkomst en de uitleg daarvan is uitsluitend Spaans recht van toepassing, onder uitsluiting van het recht van autonome regio’s. De rechtbanken van Barcelona zijn bij uitsluiting van ieder ander forum gerechtigd om kennis te nemen van geschillen die over of naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan.

Schrijf me in voor de wekelijkse nieuwsbrief
Neem contact op
Laat een boodschap achter, of laat uw telefoonnummer achter en we bellen u terug.
Close button
Close button